Objavite Vašu Informaciju, Vest, Članak

SS38041Ukoliko imate bilo koju informaciju, vest, članak koji želite objaviti na ovom mestu ili na sajtu dovoljno je da se registrujete na www.blog.wienguide.eu i posle kratke provere Vaš će tekst biti objavljen kako na sajtu, tako i na facebook stranicama i u android aplikaciji “Sa nama u Beč”
Registracija je besplatna i može se izvršiti i samo pomoću facebook naloga posle čega ćete automatski biti preusmereni na upis članka.
Registraciju i upis možete izvršiti kako putem regularnog sajta na gore navedenoj adresi tako i sa bilo kojim mobilnim ili tablet uređajem ili preko android aplikacije.
Informacije i vesti koje želite podeliti moraju biti na bilo koji način povezane sa tematikom našeg sajta.

Komentari
label, , , , , , , , , , ,

About the author